فعالیت ها و برنامه های سازمان
فعالیت و برنامه های سازمان
1- توانمندسازی شبکه

2- تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی درون شبکه

3- بازرگانی و بازار رسانی محصولات کشاورزی

4- تأمین و توزیع نهاده ها

5- احداث وتوسعه زیرساختهای شبکه

1- برنامه های توانمندسازی شبکه

آسیب شناسی و کارآمد سازی تعاونیها وتعیین راه حلهای پیشنهادی برای رفع آسیب ها
 • ارزشیابی تعاونیها
 • آموزش ارکان مدیریتی شبکه
 • ساماندهی مجامع تعاونیها
 • سرشماری اعضاء تعاونیهای روستایی
 • تعیین تکلیف شرکتهای غیر فعال
 • تهیه الگوی سطح بندی شرکتها
 • ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت از طریق تعاونیهای روستایی
 • ایجاد اتحادیه های محصولی و تخصصی
 • تدوین برنامه عملیاتی در تعاونیها و اتحادیه ها
 • استقرار نرم افزار یکپارچه مالی در سطح شبکه
 • حسابرسی سالیانه تعاونیهای روستایی و کشاورزی
 • حسابرسی عملیاتی تعاونی ها
 • تهیه وتدوین دستورالعملهاوآیین نامه وتصویب آنها درمجامع
 • پیگیری پرونده های حقوقی در محاکم قضایی
 • پیگیری وصول مطالبات شبکه
 • مستندسازی اموال سازمان و شبکه
 • طرح افزایش سرمایه (ارزشگذاری سهام)
 • طرح تامین منابع از محل واحدهای اعتباری
 • جذب تسهیلات از محل ردیفهای بودجه ومنابع داخلی بانکها
 • اخذ تضمین مناسب از مدیران عامل و کارکنان
 • حضور فعال در مجامع شرکتها و اتحادیه ها
 • تدوین اساسنامه های تیپ و انجام اصلاحات و تصویب در مجامع
 • نظارت بر فعالیت اعضای صنف توسط نظام های صنفی
 • توسعه و تقویت شبکه ارتباطی درون و برون سازمانی و تسهیل فرایند تعامل بین تشکل ها و نظام های صنفی کشاورزی با بخش کشاورزی و سایر دستگاه های مرتبط
 • شتاب روند عضو گیری در نظام صنفی کشاورزی
 • حمایت، هدایت و آموزش و توانمند سازی اعضا و ارکان تشکل ها ونظام صنفی
 • نظارت بر فرایند های سازماندهی، ساماندهی و توانمند سازی تشکلها و نظام صنفی
 • بیمه مسولیت مدنی اعضا و ارکان تشکلها و نظام صنفی 
 • دخالت در نحوه تدوین مقررات و قوانین مرتبط با بخش کشاورزی
 • شناسایی و رسیدگی به تخلفات صنفی
 • شناسایی واستاندارد سازی (225)189شغل بخش کشاورزی وکدگذاری آن براساس نظام طبقه بندی ISIC بین المللی
2- برنامه های تنوع بخشی فعالیتهای اقتصادی شبکه
 • احداث بازار نهاده های کشاورزی
 • طرح مبارزه تلفیقی با آفات
 • توسعه و تجهیز واحدهای مکانیزاسیون
 • ایجادواحدهای خدمات فنی(خاک شناسی،گیاه پزشکی،دامپزشکی و...)
 • ایجادوتوسعه شرکتهای حمل ونقل نهاده ومحصولات کشاورزی
 • واگذاری وظایف تصدی گری به شبکه
 • واگذاری شرکتها و واحدهای تولیدی
 • اخذ رتبه پیمانکاری آب وخاک
 • ایجاد واحد خدمات دامپروری و دامپزشکی
 • تولید محصول سالم و ارگانیک
 • حمایت و تقویت توسعه ظرفیت ها و توان اجرایی سخت افزار و نرم افزار تشکل ها و نظام صنفی
3- بازرگانی و بازار رسانی محصولات کشاورزی
 • سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بااستفاده ازامکانات شبکه درحوزه بازرگانی جهت بازاریابی وبازاررسانی محصولات کشاورزی به دنبال اجرایی کردن اهداف ذیل می باشد .
 • عرضه مستقیم (غرفه داری)
 • بنکداری(عمده فروشی)
 • ایجاد سامانه های مجازی خریدوفروش محصولات
 • عرضه محصولات ازطریق بازار بورس
 • ایجاد ارتباط مداوم و مستمربین اتحادیه و تشکلهای استانی درارائه اطلاعات و تامین نیازهای محصولی (واسطه گری )
 • توسعه خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی
 • ایجاد و توسعه غرف عرضه محصولات کشاورزی
 • ساماندهی وتجهیزفروشگاههای مصرف،موادسوخت زیانده وسربه سر به سود ده.
 • تغییر وضعیت فروشندگان رسمی به کارمزدی
 • ایجاد بارانداز در امر های سورت و بسته بندی ویژه تشکلهای کشوردرتهران
4-فعالیتها وبرنامه های تأمین و توزیع نهاده ها
 • تأمین و توزیع کود شیمیایی
 • تأمین و توزیع کودهای زیستی
 • تأمین و توزیع کودهای ریز مغذی
 • تأمین و توزیع سموم نباتی
 • تأمین و توزیع نهاده های دامی
 • تأمین و توزیع ماشین آلات
 • تولید و توزیع بذور اصلاح شده
5-فعالیتها وبرنامه های زیر ساختها
 • احداث و تجهیز مراکز عرضه مستقیم محصول
 • احداث و تجهیز از سردخانه
 • احداث سیلو و انبار مکانیزه
 • احداث باسکول
 • احداث انبار ذخیره سازی
 • احداث واحدهای صنایع تبدیلی وتکمیلی
 • احداث انبار و دفتر کار تعاونیهای تولید
 • اجرای طرح های آب و خاک
استراتژی های کلان سازمان:
 
- توسعه دانایی بعنوان نیاز اساسی سازمان دانش محور در سازمان تعاون روستایی ایران.
- توسعه زیرساختهای ارتباطی در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و زیرمجموعه ها
- آموزش هدفمند نیروی انسانی سازمان به تفکیک برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت
- حمایت از ایده پردازی و نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ایجاد نظام کار از راه دور (دوراکاری) هم برای پرسنل و هم برای روستاییان در جهت جذب فرصتهای داخلی و خارجی در زمینه ایجاد اشتغال جوانان.
- بسترسازی برای صادرات خدمات و کالاهای کشاورزی بصورت ملی و بین المللی:

فناوری اطلاعات و هدایت:
 
در تئوری های سازمانی فرایند هدایت را اخذ اطلاعات عملکردی سازمان، تحلیل و مقایسه این اطلاعات با رسالت های سازمان و تفکرات نوین سازمانی به منظور ارائه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت رشد و تعالی سازمان نامید. 
از سوی دیگر فلسفه وجودی تکنیک ها و الگوریتم های کارآمد داده کاوی (Data Mining) در هوش مصنوعی، چیزی جز تحلیل انبوهی از اطلاعات انباره های داده در جهت کشف روابط مخفی دانش در اطلاعات موجود به منظور تسریع عملیات تصمیم سازی و تصمیم گیری نیست. از این رو ابزار داده کاوی به منظور آنالیز اطلاعات پراکنده و حجیم سازمان تعاون روستایی و تبدیل اطلاعات مذکور به دانش مفید مدیریتی و هدایتی ضرورتی انکار ناپذیر بوده که فقط به کمک صنعت ICT میتوان به نتیجه مطلوب رسید.

فناوری اطلاعات و حمایت:
 
حمایت عبارت است از کسب اطلاع از وضع موجود سازمان و واحدهای تابعه و تحلیل اطلاعات موجود بصورت یکپارچه به منظور اخذ تصمیم های مدیریتی لازم در جهت رفع موانع و مشکلات سازمان. درایران مشکل بزرگ سد راه پیشرفت سازمانها و دولت عدم اطلاع دقیق از آمار و اطلاعات عملکردی است که نمود عینی آن ارائه آمارهای متفاوت و ناهمگون از سوی برخی مدیران است. در این مورد هم بخوبی نقش ICT در فرایند حمایت شرکت ها و اتحادیه ها محسوس است که البته مفید ترین و ساده ترین راه حل معضل مذکور در راستای مکانیزاسیون هر سازمان میتواند بکارگیری اتوماسیون اداری و MIS باشد و این مرحله نخستین گام در جهت آمادگی سازمان به منظور تحلیل اطلاعات ثبت شده برای تشخیص گلوگاهها با نگاه کلان مدیریتی است.

فناوری اطلاعات و نظارت و مراقبت:
 
نظارت بطور کلی عبارت است از گردآوری اطلاعات واحدهای مختلف سازمان و مقایسه بین اطلاعات با استانداردها، اهداف و ماموریتهای سازمان به منظور تعیین و تشخیص مغایرتهای موجود در راستای رفع خطاهای احتمالی سازمان.
با توجه به تعریف فناوری اطلاعات یعنی هر ابزار و فناوری که در فرایند گردآوری، ثبت، پردازش و تحلیل اطلاعات به کار رود، به سادگی می توان نتیجه گیری کرد که موثرترین فناوری به منظور تسهیل و تسریع در امر نظارت، جز ICT نیست. با توجه به تعریف فناوری اطلاعات یعنی هر ابزار و فناوری که در فرایند گردآوری، ثبت، پردازش و تحلیل اطلاعات به کار رود، به سادگی می توان نتیجه گیری کرد که موثرترین فناوری به منظور تسهیل و تسریع در امر نظارت، جز ICT نیست.

بطورکلی میتوان در زمینه های مختلفی از این فناوری در جهت بهره وری سازمانی سود جست و بعنوان نمونه برای حل مشکل مفاسد اقتصادی راهکارهای مختلفی را میتوان پیاده سازی و اجرا نمود. مسلما شناسایی و حذف عناصر رانت خوار و رشوه خوار از پست های مختلف دولتی و غیر دولتی تنها یک راهکار کوتاه مدت است چرا که سیستمی که فرصت و اجازه سوء استفاده را بدهد می تواند افراد سالم را نیز به فساد بکشاند. شفاف سازی که در سیاست ها و راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی بیان و پیگیری میشود روشی مناسب برای مقابله با این مفاسد است. کاربری فناوری اطلاعات باعث برقراری نوعی نظم و بهبود فرایند سیستم ها میگردد و عمدتا تعاملات داخلی و خارجی سیستم ها را برای مدیران سازمان یا مردم شفاف میکند. این مهم از چند راه صورت میگیرد:
- بدلیل خاصیت اطلاع رسانی عمومی باعث افزایش سطح آگاهی افراد سازمان و مردم خواهد شد. نتیجه آن آگاهی از حقوق مدنی، کاهش بدبینی ها، قابل استناد شدن خواسته های روستاییان و مردم از خدمات دهندگان زیرمجموعه سازمان و مهیا شدن زمینه لازم برای پیگیری و یا شکایت و دادرسی. همچنین فساد نتیجه مخفی کاری و پنهان کاری است که بوسیله صنعت IT همه چیز بطور شفاف زیر ذره بین و چشمان تیزبین مردم خواهد بود و در نتیجه فساد مالی کاهش خواهد یافت.
- روش های نظارتی خودکار و هوشمند به راحتی محدوده اعداد و ارقام پرونده ها و قراردادها را کنترل می نماید و با بررسی ارتباط بین آنها می توانند تناقضات و تخلفات را شناسایی نمایند.
- اطلاع رسانی قراردادها، مناقصه ها، خرید های بزرگ و کوچک باعث میشود تولید کنندگان، متخصصین و مردم ار قیمت روز و کیفیت کالاهای خریداری شده آگاهی یافته و نسبت به این خریدها در صورت نقض قوانین بصورت شفاف شکایت خود را پیگیری نمایند.

زیرساختهای اطلاعات در سازمان تعاون روستایی ایران:
 
زیرساخت های آموزشی( مغزافزاری و پرسنلی در جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی پرسنل مانند دوره آموزش کاربری کامپیوتر، دستورالعمل های آموزشی و ...
زیرساخت های ارتباطی و فنی(اینترانت، اکسترانت، VPN یا شبکه اختصاصی مجازی سازمان تعاون روستایی ایران
زیرساخت های امنیتی(امنیت ارتباطات و اطلاعات و حفظ حریم شخصی افراد تحت شبکه شامل تجهیزات شبکه، پلیس شبکه، امضای الکترونیک و ... 
زیرساخت های تجاری(تسهیل تجارت الکترونیک در فرایندهای تجاری سازمان تعاون روستایی ایران مانند بکارگیری کارتهای اعتباری در عملیات خرید محصولات تضمینی و ... 
زیرساخت های حقوقی(قوانین، مقررات و ضوابط مرتبط با فعالیتهای سازمان با توجه به اساسنامه سازمان و در راستای تحقق سازمان دانش محورمانند قراردادها، مناقصه ها، دادگاه شبکه، حقوق ملی و بین المللی و ... 
زیرساخت های اجتماعی و کاربردی(توجیه و تعریف ویژگی های IT به کارکنان در جهت کاستن از مقاومت بیهوده در برابر تغییرات کارآمدی که IT به ارمغان می آورد، نظام کار از راه دور و ...
تاریخ به روز رسانی:
1400/04/01
تعداد بازدید:
307
Powered by DorsaPortal