خدمات شناسه دار سازمان (29 خدمت )
خدمات شناسنامه دار دستگاه

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

ردیف

عنوان خدمت

عنوان زیرخدمت

کد شناسه

1

ارائه مجوزهای تشکل‏ها و تعاونی‏های بخش کشاورزی (13011207000)

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت کشاورزی

13011207101

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت کشاورزی

13011207119

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های سهامی زراعی کشاورزی

13011207102

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های سهامی زراعی کشاورزی

13011207120

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

13011207103

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی تولید روستایی کشاورزی

13011207121

صدور مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی کشاورزی

13011207122

ابطال مجوز تشکیل شرکت‏های تعاونی کشاورزی

13011207123

صدور مجوز تشکیل اتحادیه‏های کشاورزی شهرستانی/ استانی/ ملی

13011207124

ابطال مجوز تشکیل اتحادیه‏های کشاورزی شهرستانی/ استانی/ ملی

13011207125

نظارت بر استقرار و عملکرد نظام صنفی کارهای کشاورزی

13011207126

صدور مجوز تشکیل تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

13011207114

صدور مجوز ادغام تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

13011207115

ابطال مجوز تشکیل تعاونی‏های روستایی و کشاورزی زنان

13011207116

ابطال مجوز واحد اعتباری بخش کشاورزی

13011207109

2

ارائه مجوز فعالیت تشکل خبرگان کشاورزی (13012486000)

صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی

13012486100

صدور مجوز فعالیت کانون خبرگان کشاورزی

13012486101

صدور مجوز فعالیت مجمع ملی خبرگان کشاورزی

13012486102

3

ارائه تأئیدیه به تشکل‏های کشاورزی (13012487000)

صدور تأییدیه فنی تشکیل تشکل‏ها و انجمن‏های تخصصی- صنفی کشاورزی

13012487100

  

صدور صلاحیت فنی تشکیل سازمان‏های غیردولتی(NGO) کشاورزی

13012487101

صدور مجوز خرید و فروش اموال غیرمنقول شبکه تعاونی‏های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

13012487102

صدور مجوز ایجاد و توسعه زیرساختهای مورد نیاز شبکه تعاونی‏های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

13012487103

4

ارائه خدمات نظارتی و حمایتی تشکل‏های کشاورزی (13021208000)

برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده تشکل های بخش کشاورزی

13021208107

ارائه خدمات مهندسی طرح‏های عمرانی به تشکل های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

13021208101

آموزش اعضاء، کارکنان و ارکان تشکل‏ها، شرکت‏های تعاونی روستایی و کشاورزی زنان

18051208102

تأمین و توزیع نهاده‏های کشاورزی

13021208103

خرید و فروش محصولات کشاورزی

13021208104

شناسایی و معرفی مشاغل خانگی کشاورزی

13011208105

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات بانکی به شبکه تعاونی‏های روستایی و کشاورزی (شرکت‏ها و اتحادیه‏ها)

13021208106

تاریخ به روز رسانی:
2021/06/22
تعداد بازدید:
362
Powered by DorsaPortal